ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK ADATAINAK KEZELÉSE

 

A Supremex Kft. (Adatkezelő) a vonatkozó jogszabályokat és adatvédelmi irányelveket figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési tevékenységéről. Részletes információkért keresse fel weboldalunkat: https://supremex.hu/adatkezeles-szakemberek-reszere

 

Adatkezelő tevékenysége során a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet vonatkozó szabályai szerint ismertető tevékenységet végez egészségügyi szakemberek számára. A tevékenységgel kapcsolatban Adatkezelő a következő adatokat kezeli:

 

Adatkezelő: Supremex Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kormorán utca 15., Levelezési cím: 1138 Budapest, Bodor utca 1. I. em. 8., E-mail: info@supremex.hu, Telefonszám: +36 30 563 4803)

 

 • Időpont-egyeztetés, ismertető megszervezése, teljesítésigazolás

 

A 3/2009 (II.25.) EüM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint az ismertető személy a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére és használatának betanítására jogosultat ismertetés céljából kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban keresheti fel. Az ismertető személy a fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató orvosánál történő ismertetésről a fekvőbeteg-gyógyintézet főgyógyszerészét tájékoztatja, a tájékoztató anyagot új, illetve már forgalomban lévő gyógyszerre vonatkozó új információ esetén a főgyógyszerésznek is átadja. Új, illetve már forgalomban lévő gyógyászati segédeszközre vonatkozó új információ esetén az ismertető személy a tájékoztató anyagot az intézet gazdasági igazgatójának is átadja. Ezen célból Adatkezelő nyilvánosan közzétett kapcsolattartói adatok (pl.: egészségügyi intézet vagy szolgáltató honlapja) felhasználásával időpontot egyeztet egészségügyi szakemberrel. Az ismertető létrejöttét követően Adatkezelő eljáró képviselője teljesítésigazolást állít ki Adatkezelő felé, melyen feltünteti az ismertetőn résztvevő egészségügyi szakember intézményének nevét.

 

Az érintettek köre: azon egészségügyi szakemberek, akikkel Adatkezelő felveszi a kapcsolatot ismertetőre szóló időpont egyeztetése céljából; a fekvőbeteg-gyógyintézet főgyógyszerésze; új, illetve már forgalomban lévő gyógyászati segédeszközre vonatkozó új információ esetén az intézet gazdasági igazgatója.

 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
név azonosítás, teljesítésigazolás kiállítása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – Adatkezelő jogos érdeke, miszerint a vonatkozó rendelet szerinti egyeztetést lefolytassa
kapcsolattartási adat (e-mail cím, telefonszám) azonosítás, kapcsolattartás
egyészségügyi szakember szakterülete ismertetőre való felkészülés
titulus ismertetőre való felkészülés
intézmény vagy szolgáltató adatai (név, cím) azonosítás, ismertetés helyszíne nem személyes adat

 

Az adatkezelés időtartama: tárgyhót követő hónap 15. napjáig töröljük az adatokat

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

 

 • Jegyzőkönyv felvétele gyógyszerből és gyógyászati segédeszközből átadott mintáról

 

A 3/2009 (II.25.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az ismertető személy gyógyszerből, gyógyászati segédeszközből a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult aláírt és keltezéssel ellátott írásbeli igényére térítésmentes mintát adhat. A minta átadásáról az ismertető személy vagy a kiszállítást végző nagykereskedő jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell más adatok mellett az átadó és az átvevő nevét és aláírását. Az ismertető személy vagy a kiszállítást végző nagykereskedő fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógyszerminta-átadás esetén a jegyzőkönyv egy példányát az intézeti főgyógyszerésznek adja át, gyógyászati segédeszköz esetén az ismertető személy vagy a kiszállítást végző nagykereskedő a jegyzőkönyv egy példányát az intézet gazdasági igazgatójának vagy főgyógyszerészének adja át.

 

Az érintettek köre: az átadó és az átvevő személy.

 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
név, aláírás azonosítás,

jegyzőkönyv felvétele

az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a 3/2009 (II.25.) EüM rendelet 7. § (3) bek. f) pontja – az adatkezelés független az érintett akaratától)

 

Az adatkezelés időtartama: a kiállítástól számított 5 év (3/2009 (II.25.) EüM rendelet 10. § (2) bek.)

 

Adattovábbítás: a 3/2009 (II.25.) EüM rendelet 10. § (3) bek. alapján a jegyzőkönyvek egy-egy példányát – társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer, illetve társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz esetén – Adatkezelő negyedévente megküldi az OGYÉI-nek.

 

 • Kapcsolattartás

 

Adatkezelő a folyamatos együttműködés érdekében kezeli az egészségügyi szakemberek adatait.

 

Az érintettek köre: azon egészségügyi szakemberek, akik hozzájárultak az adatkezeléshez

 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
név azonosítás Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – Érintett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
szakterület ismertető szervezése
titulus ismertető szervezése
intézmény vagy szolgáltató adatai (név, cím) azonosítás nem személyes adat

 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Ön nem köteles a személyes adatokat az Adatkezelőnek megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem vesszük fel Önnel a kapcsolatot.

 

 • Hírlevél küldés

 

Adatkezelő tematikus hírlevél szolgáltatást nyújt azon egészségügyi szakemberek részére, akik a hírlevélre feliratkoznak, és ezen célból hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek

 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
név azonosítás Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – Érintett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
e-mail cím azonosítás, hírlevél kiküldése
intézmény vagy szolgáltató adatai azonosítás nem személyes adat

 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Ö nem köteles a személyes adatokat az Adatkezelőnek megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem küldünk Önnek hírlevelet.

 

 

A személyes adatok címzettjei:

 

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatok kezelése során:

 

név elérhetőség adatkezelési tevékenység
FIT Solutions Kft 6725 Szeged, Móra u. 49. fsz. 1.

info@fitsolutions.hu

Ügyfélkezelő (CRM) szoftver üzemeltetése
Pharmavisit Kft. 1139 Budapest, Esztergomi út 66. A. ép. fszt. 3.

pharmavisitkft@gmail.com

(CRM) szoftver használó (szerződött partner)
Adana Online Kft. 1222 Budapest, Komáromi út 53/2.

Adószám: 22749215-2-43

hírlevél küldő alkalmazás
    hírlevél küldő alkalmazás

 

Az Érintett adatai – hozzájárulása esetén – a Supremex Kft. szerződéses partnereinek kerülnek továbbításra.

 

név elérhetőség tevékenység
Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Tomori utca 34.

ferring@ferring.hu

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
ZENTIVA PHARMA Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C

info_zentiva_hu@zentiva.com

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
HOLSTEN PHARMA GMBH Hahnstraße 31-35 D-60528 Frankfurt am Main

info@holstenpharma.de

Gyógyszer, gyógyászati termék kereskedelme
PHARMANEXT Kft. 1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3. ajtó info@pharmanext.hu Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
PharmaRoad Kft. Budapest, Kabai u. 1, 1106

info@pharmaroad.hu

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

 

Az egyes Adatkezelők részletes adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken található: https://gastro.ferring.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

https://www.zentiva.hu/gdpr/privacy-notice

https://holstenpharma.de/datenschutzerklaerung/

https://pharmanext.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

https://pharmaroad.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 

Adatbiztonság: Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. Az adatokat CRM rendszerben tároljuk, melyhez kizárólag a hozzáféréssel rendelkező munkatársak, feladatuk ellátása érdekében férhetnek hozzá.

 

Érintett jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:

 

A hozzáféréshez való jog

E jog alapján az Érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan személyes adatai kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő továbbítása esetén az adatok címzettjeiről, automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén annak részleteiről.

 

A helyesbítéshez való jog

Ha személyes adatait az Adatkezelő önhibájából vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeli, e jog alapján az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé teszi hiányos adatai kiegészítését.

 

A törléshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő törölje, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 1. személyes adatai kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez;
 2. ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapult, e hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. személyes adatait az Adatkezelő nem jogszerűen kezelte;
 5. jogszabály kötelezi az Adatkezelőt személyes adatai törlésére;
 6. az Érintett személyes adatait információs társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Adatkezelő az Érintett nagykorúvá válását megelőzően gyűjtötte.

Személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módunkban eleget tenni:

 1. az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy tájékozódásához;
 2. az adatok kezelésére jogszabály kötelezi az Adatkezelőt;
 3. az adatok kezelése valamely népegészségügyi célból szükséges;
 4. az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból szükséges;
 5. az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérheti, hogy adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás az adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik;
 2. személyes adatait az Adatkezelő nem jogszerűen kezelte, de azok törlése helyett az Érintett az adatkezelés korlátozását kéri;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de az Érintett kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést meghozzuk.

 

Ha kérelme alapján személyes adatai kezelését korlátozzuk, a korlátozás feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozás időtartama alatt az Érintett személyes adatait azok tárolásán kívül egyéb módon nem kezeljük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 1. az Érintett az adatok kezeléséhez hozzájárult;
 2. az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 3. az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ha személyes adatait az Adatkezelő saját jogos érdeke vagy valamely más személy jogos érdeke alapján, továbbá, ha közfeladata ellátásának keretei között kezeli, az Érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Tiltakozása esetén személyes adatai kezelését megszüntetjük, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 1. az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják;
 2. a levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból folytatott adatkezelés valamely közérdek miatt szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ha személyes adatait az Érintett hozzájárulása vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében automatizált módon kezeljük, az Érintett kérheti, hogy az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

 1. az Érintettnek adjuk át, vagy
 2. tegyük lehetővé, hogy azt más Adatkezelő részére akadálymentesen továbbítsa, vagy
 3. ha annak műszaki feltételei adottak, az Érintett által megjelölt Adatkezelő részére közvetlenül továbbítsuk.

Kérelmének azonban nem áll módunkban eleget tenni, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 1. az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges;
 2. a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha személyes adatait az Érintett hozzájárulása alapján kezeljük, annak visszavonására az Érintett bármikor jogosult. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük, személyes adatait töröljük, feltéve, hogy személyes adatai kezelésének nincs más jogalapja.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti az azt megelőzően hozzájárulása alapján folytatott adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Érintett jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.

 

Érintett jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.

 

Budapest, 2023. 09. 01.

 

Supremex Kft.